Zmiany opłat od stycznia za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała konieczność wprowadzenia przez Gminy zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, co przełożyło się na konieczność zmiany - dostosowania obowiązujących w mieście w tym przedmiocie regulaminów oraz opłat.

Odnośnie opłat w mieście Tychy od 1 stycznia 2021r Uchwałami Rady Miasta Tychy nr XVI/340/20 oraz nr XVI/341/20 z 30 kwietnia 2020r (zmienionymi w maju br) generalnie utrzymana została opłata dla mieszkańców segregujących odpady w wysokości 15 zł/osoby/m-c. Dotychczas jednak w gospodarstwach domowych  zamieszkiwanych przez pięć lub więcej osób, stawka dla piątej i każdej kolejnej osoby wynosiła 1zł/miesiąc.
Od Nowego Roku ta obniżona opłata zostanie zastąpiona 20% zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych mieszkańców, którzy są objęci Kartą Dużej Rodziny.

Warunkiem skorzystania ze wskazanego wyżej 20% zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zgłoszenie do Spółdzielni  w terminie najpóźniej do 31 października br. liczby osób zamieszkałych w lokalu oraz podanie numerów Kart Dużej Rodziny wszystkich osób objętych Kartą. Można to uczynić poprzez złożenie stosownego – gotowego druku oświadczenia właściciela lokalu mieszkalnego o liczbie osób zamieszkałych – dostępnego na naszej stronie internetowej www.oskard.tychy.pl w zakładce druki do pobrania, a także w każdej spółdzielczej administracji – Rejonie GZM nr 1-7.

Niezgłoszenie Spółdzielni potrzebnych danych do naliczenia niższej opłaty spowoduje naliczenie wszystkim mieszkańcom (w tym rodzinom wielodzietnym) od 1 stycznia opłaty w wysokości 15 zł/osobę.

Przypominamy jednocześnie, że w zasobach Spółdzielni zarówno w mieście Tychy, jak i Lędziny jest ustalony obligatoryjny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

W przypadku braku segregacji odpadów przez mieszkańców zostaną naliczone dwukrotnie wyższe opłaty niż podane powyżej.

Aby utrzymać zatem niższą opłatę za gospodarowanie odpadami konieczne jest przestrzeganie przez wszystkich mieszkańców oraz użytkowników innych lokali zasady bezwzględnej segregacji odpadów.

TematykaPodstrony