Gazeta

Gazeta

OSKARD Gazeta Członków Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "OSKARD"
Wydawca: Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

Adres Redakcji:
43-100 Tychy, ul. Henryka Dąbrowskiego 39
tel. 032-32-32-100
Redaguje zespół. Redaktor prowadzący: Dominika Czyżewska.

- telefon: 32 32 32 114
- e-mail: dominika.czyzewska@oskard.tychy.pl

Korespondencję adresować do TSM "OSKARD" z dopiskiem "GAZETA" lub składać w kancelarii Spółdzielni.
W pokoju 26 i 17 petenci mają możliwość zrealizowania formalności związanych z umieszczeniem reklam i ogłoszeń
w gazecie "OSKARD" poprzez:

- wypełnienie stosownego formularza przyjęcia ogłoszenia do druku
- uiszczenia opłaty za umieszczenie ogłoszenia.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada.
Treść składanych ogłoszeń i reklam powinna być wyraźna i czytelna, a dołączone materiały graficzne nienagannej jakości.

Ogłoszenia złożone do ostatniego poniedziałku danego miesiąca będą wydrukowane w następnym wydaniu gazety.
W sytuacji wstrzymania druku gazety "OSKARD" ogłoszenie zostaje automatycznie przeniesione o kolejne wydania.
W przypadku umieszczenia ww. gazecie wkładki tzw. insertu przez klienta w celu kolportażu wraz z gazetą uiszcza się opłatę
wyszczególnioną w cenniku, jednocześnie klient uzgadnia cenę z drukarnią, która fizycznie dokona insertowania.

Za opłacenie gotówką trzech ogłoszeń z góry, czwarte drukowane jest bezpłatnie w tym samym formacie, każdorazowo z możliwością wprowadzenia korekty treści
w kolejnych wydaniach.

Reklamy przyjmujemy w następujących formatach:

- CDR (ze zmianą czcionek na krzywe),
- JPG, TIFF, PDF, EPS - minimalna rozdzielczość 300 dpi; wszystkie przygotowane na wymiar,
- określenie kolorów: z palety CMYK.

Ważna informacja: w powyższych plikach niemożliwe jest nanoszenie poprawek lub zmiany formatu.
Wyjściowy materiał ilustracyjny (logo, zdjęcie) nie może mieć formatu mikroskopijnego (nie może być np. z wizytówki, z odbitki kserograficznej itp.) - musi być dobrej jakości. Zdjęcia (o ile nie są z aparatu cyfrowego): JPG, TIFF 300 dpi.

ZAPRASZAMY DO REKLAMY W GAZECIE OSKARD
DOBRE CENY
SZEROKI ZASIĘG W MIEŚCIE
NIŻSZE CENY DLA SPÓŁDZIELCÓW I NAJEMCÓW LOKALI UŻYTKOWYCH.

GAZETA BEZPŁATNA, nakład 15.000 egzemplarzy.