Wezwanie do udostępnienia lokalu – nowa opłata w Statucie Spółdzielni

Nikt z nas nie lubi, kiedy zakłóca się jego wolny czas spędzany w zaciszu domowym. Są jednak sytuacje, kiedy zobowiązani jesteśmy nasz lokal udostępnić odpowiednim służbom. Spółdzielnia jako współwłaściciel i zarządca nieruchomości zobowiązana jest dbać o należyte użytkowanie budynków, dlatego jej pracownicy mogą prosić nas o udostępnienie lokalu.

Takie sytuacje przewiduje między innymi  § 44 Statutu Spółdzielni, w myśl którego Członek Spółdzielni obowiązany jest udostępnić Spółdzielni lokal w celu:

1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenie zakresu niezbędnych prac  i ich wykonania,

2) zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka,

3) przeprowadzenia obciążającego Spółdzielnię remontu, konserwacji, modernizacji bądź przebudowy lokalu lub budynku, jak również wymiany wodomierzy, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych oraz w celu dokonania wyceny wartości lokalu w przypadkach określonych w Statucie.

Zdarza się jednak, że pomimo wielokrotnych prób dotarcia do mieszkań przez pracowników lub działających na zlecenie Spółdzielni wykonawców zewnętrznych, jak również pisemnego ich powiadomienia o terminie udostępnienia lokalu, część mieszkańców nie wyraża zgody na udostępnienie lokalu bądź też świadomie je ignoruje. A przecież wykonanie prac wymienionych w § 44 Statutu Spółdzielni należy do obowiązków Spółdzielni i ma umocowanie w obowiązujących przepisach. Wielokrotne pisanie pism, wysyłanie ich pocztą, umawiania wykonawców zajmuje czas i podraża koszty utrzymania zasobów Spółdzielni. Z tych  powodów, w Statucie Spółdzielni wprowadzono zapis na podstawie, którego Członek obowiązany jest uiszczać opłatę na pokrycie kosztów upomnień i wezwań do udostepnienia lokalu w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. opłata ta została ustalona  w wysokości 17,40 zł plus VAT i będzie naliczana przy sporządzaniu każdego wezwania przedsądowego do udostępnienia lokalu. Wysokość opłaty ustalono w oparciu o kalkulację, na którą składa się koszt pracy pracownika, papieru oraz tuszu do drukarki, a także wysyłki wezwania listem poleconym. Przed naliczeniem opłaty użytkownik lokalu zostanie najpierw dwukrotnie wezwany do udostępnienia lokalu, z pouczeniem, że przy kolejnym wezwaniu zostanie naliczona opłata w ustalonej wyżej wysokości. Trzecie pismo – wezwanie przedsądowe oznaczać będzie naliczenie opłaty.

Mamy nadzieję, że „perspektywa” naliczenia dodatkowej opłaty zmobilizuje naszych mieszkańców i innych użytkowników lokali do reagowania na wezwania Spółdzielni do udostępnienia lokalu i takich naliczeń oraz spraw skierowanych do sądu będzie jak najmniej.