Uwaga Mieszkańcy - spółdzielcze kalendarze tylko dla chętnych!

Kierując się względami ekonomicznymi w kwestii obniżenia kosztów związanych z wydrukiem kalendarzy, stanowiących dodatek do grudniowego wydania spółdzielczej gazety OSKARD, kontynuujemy zeszłoroczną akcję związaną ze zgłaszaniem zapotrzebowania na kalendarze. Przypominamy, że kalendarze będą dostarczane tylko tym mieszkańcom, którzy zgłoszą chęć ich otrzymania (uwaga: przysługuje jeden kalendarz dla jednego adresu).
Przypominamy, że koncepcję ograniczenia nakładu kalendarzy przedyskutowano i zaaprobowano na marcowych spotkaniach z mieszkańcami w 2023 r.

Zapotrzebowanie na kalendarze można składać, wykorzystując poniższy druk, w Rejonach GZM lub siedzibie Spółdzielni, drogą pocztową na adres korespondencyjny Spółdzielni, poprzez pocztę elektroniczną na adres: oskard@oskard.tychy.pl lub za pośrednictwem strony internetowej korzystając z aktywnego formularza:
www.oskard.tychy.pl

Zamówione kalendarze zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych wraz z grudniowym wydaniem Gazety OSKARD.

Zapotrzebowanie na kalendarze na 2025 r. należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2024 r.

 

                                                                                                               data………………………….

 

   Ja niżej podpisany/a…………………………………………………………………………………

   składam zapotrzebowanie na kalendarz 2025 r. stanowiący dodatek do grudniowego wydania

   spółdzielczej gazety OSKARD

 

 

   dla lokalu (adres)……………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                            ………………………………

                                                                                                                            Podpis

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”
z siedzibą w Tychach, ul. H. Dąbrowskiego 39. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się skontaktować pisząc na adres: iod@oskard.tychy.pl lub listownie na adres siedziby Spółdzielni. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres lokalu, IP komputera, z którego dokonano zgłoszenia, w zależności od sposobu dostarczenia zgłoszenia) przetwarzane są w celu wysyłki kalendarza
na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) do czasu jej wycofania, jednak nie później
niż do końca 2025 roku. Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili wycofać zgodę, jednak wycofanie zgody
nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  do  ich otrzymania  
na   podstawie   przepisów   prawa.

Opublikowano: 2024-05-16