TSM „OSKARD” Przedsiębiorstwem Przyszłości

 Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty Przedsiębiorstwo Przyszłości zdobywają corocznie liderzy rynku – firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim. Zdobywców certyfikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W gronie uhonorowanych certyfikatem i tytułem „Przedsiębiorstwa Przyszłości” ponownie, jak przed rokiem, znalazła się nasza spółdzielnia. 19 kwietnia w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas uroczystej Gali Finałowej III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, wyróżnienie to odebrali prezes Piotr Polis, przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Kozakiewicz i wiceprezes Wojciech Sądel. Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” przyznany nam został w dowód uznania nowoczesności, innowacyjności i nowatorskiego podejścia do prowadzenia biznesu.

W spotkaniu uczestniczyli menedżerowie najlepszych polskich firm inwestujących w rozwój innowacji, nowoczesne narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i rozwiązania projakościowe. Certyfikaty trafiły do firm z całej Polski reprezentujących różne branże. Spotkanie prowadził prof. Michał Kaczmarczyk, członek Komisji Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

-W tegorocznej edycji wyróżniliśmy 27 firm, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość, ponadto dbają o rozwój pracowników, inwestują w wiedzę, np. poprzez szkolenia, kursy, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry, a do tego myślą przyszłościowo i są odpowiedzialne społecznie – powiedziała Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, który jest współorganizatorem Programu. - W „Przedsiębiorstwie Przyszłości” to pracownicy są najważniejszym kapitałem, bo od ich kreatywności, zaangażowania i kwalifikacji zależy rozwój firmy, jej wyniki i poziom innowacyjności. Nie mam wątpliwości, że w pełni zasłużyli państwo na ten tytuł i że należą państwo do elity polskiego biznesu. To właśnie firmy oparte na wiedzy determinują tempo i poziom rozwoju gospodarczego naszego kraju – podkreśliła Grażyna Kaczmarczyk.

Nasi reprezentanci odebrali pamiątkowy certyfikat i statuetkę z rąk prof. Macieja Mitręgi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Grażyny Kaczmarczyk.

– Gratuluję państwu wielu znakomitych osiągnięć, z którymi miałem przyjemność zapoznać się w trakcie oceny aplikacji w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Często zadawałem sobie pytanie, gdzie kończy się przeciętność, a gdzie zaczyna innowacyjność. Wyróżnienie, które państwo otrzymali dowodzi, iż w państwa przypadku innowacyjność i nowoczesność, zwłaszcza w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, nie budzą wątpliwości – mówił prof. Maciej Mitręga.

Organizatorzy przyznali także nagrody „Menedżer Sukcesu” i „Promotor Nauki i Kultury” prezesom certyfikowanych firm, którzy wdrożyli najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykazują się szczególną aktywnością w dziedzinie wspierania nauki, edukacji bądź kultury.

Statuetkę „Menedżer Sukcesu” otrzymał między innymi Piotr Polis - prezes Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”. Gratulujemy Panu Prezesowi, Zarządowi i Radzie Nadzorczej, wspólnie cieszymy się z sukcesu.

W recenzji przygotowanej przez ekspertów - członków Komisji Certyfikacyjnej III Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Prowadzących Działalność Gospodarczą  „Przedsiębiorstwo Przyszłości” (2016) podkreślono, że nasza spółdzielnia

w ostatnim roku nie tylko utrzymała wysoką pozycję wśród jednostek efektywnie zarządzających kapitałem mieszkaniowym oraz ludzkim, ale wzmocniła swój potencjał, co uprawnia do określenia jej mianem jednego z liderów spółdzielczości mieszkaniowej w kraju. Świadczą o tym opinie mieszkańców i pracowników, doceniających m.in. inicjatywy edukacyjne spółdzielni (w tym działania z zakresu edukacji kulturalnej), jakościowo nowe projekty i rozwiązania w zakresie zarządzania wiedzą i kapitałem ludzkim, wdrożone na przestrzeni ostatniego roku, jak również – po-średnio - bardzo dobra kondycja finansowa TSM „OSKARD”.

To chlubny wyjątek na krajowej arenie spółdzielni mieszkaniowych oraz dowód na systemowe, a zarazem strategiczne zarządzanie posiadanymi zasobami, w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu planowania średnio i długookresowego na rynku mieszkaniowym, wysokie umiejętności decyzyjne zarządu tyskiego podmiotu na czele z prezesem Piotrem Polisem oraz sprawne planowanie, budżetowanie oraz wydatkowanie w ramach posiadanych środków.

Stabilny rozwój podmiotu oraz działania nakierowane na coraz efektywniejsze spełnianie celów statutowych, dobra polityka kadrowa to cechy TSM „OSKARD” potwierdzające pozytywny wynik recertyfikacji w Programie. Warto wspomnieć, że oceniany podmiot wdraża innowacyjne rozwiązania, m.in. w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym gospodarowaniem ciepła, co pozwala na znaczące ograniczanie kosztów (wykonane prace termomodernizacyjne pozwoliły na obniżenie rachunków za ciepło) oraz stawia go wśród podmiotów wymiernie dbających o środowisko naturalne. Przykładem takich działań jest wdrożenie w jednym z siedmiu rejonów nowatorskiego systemu dostawy ciepła do budynku przez cały rok wraz z automatyczną regulacją temperaturydostarczanej wody, w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Co bardzo istotne, zarządowi tyskiej spółdzielni udało się pozyskać znaczące zewnętrzne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kompleksowe roboty termomodernizacyjne w wysokości 1,33 mln zł, umorzone w 40 proc. To, jak i inne rozwiązania posiadające cechy innowacji technologicznej, świadczą o otwartości ocenianego podmiotu na najnowsze osiągnięcia nauki i techniki oraz zdolności do ich wdrażania w praktyce – z korzyścią projakościową w aspekcie ekologicznym, społecznym czy ekonomicznym.

Recenzenci podkreślają rolę TSM „OSKARD” jako podmiotu inicjujące-go działania spółdzielców w obszarze aktywności obywatelskiej. Tyska spółdzielnia była zaangażowana już przy pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego Miasta Tychy. Dzięki aktywności pracowników oraz mieszkańców na terenach Spółdzielni udało się uzyskać miejskie dofinansowanie - powstały nowe siłownie plenerowe, place zabaw i parkingi, wyremontowano również chodniki i ulice oraz zamontowano oświetlenie. Poza tym spółdzielnia odgrywa istotną rolę w ramach różnorakich przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, jest m.in. głównym partnerem Regionalnych Złazów Rodzinnych oraz Pikników Osób Niepełnosprawnych, udostępnia także na rzecz studentów kierunków technicznych dokumentację projektową budynków pomocną w tworzeniu prac dyplomowych. Jest także organizatorem praktyk zawodowych. Warto w tym kontekście wspomnieć, że w celu aktywizowania społeczno-gospodarczego oraz wzrostu atrakcyjności kulturalno- oświatowej Osiedla Urszula, spółdzielnia gruntownie zmodernizowała pawilon handlowo-usługowy przy ul. Uczniowskiej o powierzchni ponad 2600 m². Skala, zasięg, wartość społeczna i unikatowość działań spółdzielni w dziedzinie rozwoju edukacji i kultury znacząco wyróżnia TSM „OSKARD” i stanowi źródło jej przewagi konkurencyjnej, nie tylko w wymiarze lokalno-regionalnym. TSM „OSKARD” jest największym podmiotem niepublicznym w Tychach organizującym wolny czas dzieci i młodzieży. Rocznie w różnorodnych zajęciach aktywizujących: sportowych, kulturalno-oświatowych, turystycznych, bierze udział ponad 96 tys. osób. Wskazane obszary aktywności w pełni wyczerpują elementarne cechy przedsiębiorstwa podejmującego podmiotowe działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i za takowe TSM „OSKARD” należy traktować. Efektywne funkcjonowanie certyfikowanego podmiotu jest niewątpliwie zasługą sprawnej kadry pracowniczej – podkreślili eksperci.

Jak wszechstronnie analizowali działalność naszej spółdzielni niech świadczy między innymi to, że zwrócili uwagę na fakt, że mocną stroną „OSKARD” są zabiegi na rzecz systemowego komunikowania się ze spółdzielcami i otoczeniem społecznym. Dużym atutem jest nowoczesna i przejrzysta strona internetowa spółdzielni oraz własna gazeta.

W recenzji przygotowanej w wyniku ubiegłorocznej certyfikacji w Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jeden z ekspertów napisał: „Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” posiada potencjał rozwojowy, który predysponuje ją do systematycznego wzmacniania pozycji rynkowej, zgodnie z kierunkami wskazanymi w strategii przedsiębiorstwa. Spółdzielnia wdrożyła zawansowane systemy w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, które umożliwiają jej pełne wykorzystywanie kompetencji pracowników w sieci technologicznych powiązań z partnerami i klientami. Znacznie wzmocniło to zdolności konkurencyjne przedsiębiorstwa oraz przyspieszyło jego transformacje w tzw. organizację inteligentną. Oceniana jednostka jest kierowana nowocześnie, z wizją przełomu, z wykorzystaniem szerokiego instrumentarium menedżerskiego, zgodnie z najnowszymi paradygmatami teorii zarządzania”. Tegoroczna certyfikacja każe podtrzymać tę opinię, a nawet sformułować ją w sposób jeszcze bardziej entuzjastyczny – brzmi fragment podsumowania uzasadnienia przyznania certyfikatu.