REJONY GZM NR 1-7

 

Zakres prowadzonych spraw

  • realizowanie czynności związanych ze sprawami dotyczącymi gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz przyjętych do zarządzania wspólnot  mieszkaniowych,
  • załatwianie spraw związanych z zasiedlaniem mieszkań,
  • uczestniczenie w prowadzeniu eksmisji z lokalu,
  •  prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach naruszeń regulaminu porządku domowego oraz podejmowanie czynności zmierzających do zaprzestania naruszeń,
  • utrzymanie właściwego porządku i czystości na terenie nieruchomości będących we władaniu-administrowaniu Spółdzielni oraz na chodnikach położonych wzdłuż tych nieruchomości,
  • kalkulowanie wysokości opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości budynkowych,
  • gospodarowanie funduszami pochodzącymi z opłat eksploatacyjnych oraz opłat na fundusz remontowy w ramach uchwalonych planów,
  • koordynowanie wszelkich prac remontowych łącznie z ich odbiorem i rozliczaniem,
  • dokonywanie (przy współpracy z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym) okresowych kontroli stanu technicznego budynku i instalacji oraz przeglądów wymaganych przepisami Prawa budowlanego,
  • ustalanie (wspólnie z Radą Osiedla) potrzeb remontowych zasobów oraz opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowych