Informacja - podwyżka cen za ciepło i wodę (podwyżki niezależne od Spółdzielni)

 

                                                                                                                               INFORMACJA

Informujemy, że Spółdzielnia otrzymała z PEC sp. z o.o., powiadomienie, że z dniem 22 grudnia 2022r Tauron Ciepło Sp. z o.o. (elektrociepłownia)  wprowadza nowe – wyższe ceny ciepła zawarte w Taryfie dla ciepła. W okresie od 22 grudnia 2022r. do 30 kwietnia 2023r cena ciepła wzrośnie o ok. 35%.

Informujemy jednocześnie, że PEC Tychy Sp. z o.o. wprowadza od 1.01.2023 r. do rozliczeń nowe stawki opłat za ciepło ( wzrost o ok. 17% i 23% w zależności od grupy taryfowej).

Po dokonanej analizie ustalonych zaliczek na poczet opłaty za centralne ogrzewanie, mając na względzie uniknięcie dużych niedopłat przy rozliczeniu ciepła – od 1 stycznia 2023r ustalona zostanie nowa wysokość zaliczek na centralne ogrzewanie.

Ponadto od 1 stycznia 2023r,  na podstawie decyzji PGW Wody Polskie z dnia 5 grudnia 2022 r. nr GL.RZT.70.61.2022 zatwierdzającej wniosek RPWiK Tychy S.A. o zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tychy wysokość opłaty za wodę wzrasta o 15 %.

Nadmieniamy, że ww. opłaty są opłatami niezależnymi od Spółdzielni, zaliczkowymi i ostateczne ustalenie kosztów oraz ich rozliczenie w poszczególnych budynkach nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego, zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali.

Powiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od 1 stycznia 2023r.  w zasobach Spółdzielni zostaną dostarczone użytkownikom lokali w grudniu br. za pośrednictwem oddawczych skrzynek pocztowych.

Za wszelkie niedogodności związane ze zmianami wysokości opłat przepraszamy, jednakże zmiany te są niezależne od Spółdzielni.

Opublikowano: 2023-12-04