Wymiana wodomierzy lokalowych – ostatni dzwonek

To już ostatnie dni wymiany wodomierzy w zasobach Spółdzielni. Przypominamy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na wymianę wodomierzy w latach 2020-2021 została wybrana firma Ista Polska Sp. z o.o.
a roboty są wykonywane przez firmę podwykonawczą współpracującą z firmą Ista Polska Sp. z o.o. i posiadającą jej akredytacje na prowadzenie tego typu prac.

Za wykonanie usługi Wykonawca nie pobiera od użytkowników lokali żadnej opłaty.

Wszystkie wodomierze w zasobach Spółdzielni powinny zostać wymienione najpóźniej  do 30 września 2021r, gdyż do tego dnia obowiązuje umowa zawarta z firmą Ista. Dlatego osoby, które
z różnych powodów nie udostępniły jeszcze swojego lokalu do wymiany wodomierzy - a były już dla danego budynku wyznaczone terminy przez Wykonawcę – proszone są o niezwłoczne skontaktowanie się z administracją właściwego rejonu GZM, celem ustalenia terminu wymiany wodomierzy
w lokalu.   Po 30 września br. koszt wymiany wodomierzy ustalony w umowie z Wykonawcą może wzrosnąć.

Zakres robót obejmuje demontaż starych wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi oraz montaż nowych wodomierzy lokalowych z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu.

Zdemontowane wodomierze są odbierane przez Wykonawcę robót, a za ich odbiór firma Ista zapłaci Spółdzielni ustaloną w umowie należność, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie kosztu wymiany wodomierzy.

O dokładnym terminie wymiany wodomierzy w poszczególnych budynkach użytkownicy lokali  są na bieżąco informowani poprzez ogłoszenia zamieszczone na klatkach schodowych przynajmniej na kilka dni przed wykonaniem usługi. Po dwóch terminach wyznaczanych przez Wykonawcę – jest ustalany trzeci - ostatni termin.

 Informujemy, że wymiana wodomierzy, w związku z upływem ich okresu legalizacyjnego, który wynosi 5 lat jest obowiązkiem Spółdzielni, a użytkownicy lokali są zobowiązani w myśl Statutu Spółdzielni oraz art. 6 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001r. do udostępnienia lokali, celem wykonania przedmiotowych robót. Do wymiany wodomierzy konieczne jest również przygotowanie przez użytkowników lokali dostępu do wodomierzy – czyli demontaż wszystkich elementów utrudniających lub ograniczających dostęp.                   

Po wymianie wodomierza należy sprawdzić i potwierdzić stany zdemontowanych  i zamontowanych wodomierzy oraz nienaruszalność plomb zabezpieczających wodomierz  i nakładkę radiową.

W trosce o bezpieczeństwo, apelujemy jednocześnie do mieszkańców
i użytkowników innych lokali – o zachowanie odpowiedniej ostrożności (dystans społeczny, maseczki, wietrzenie pomieszczeń, lokali, itp.) przy wymianie wodomierzy, jak również informowanie Wykonawcy o przebywaniu na kwarantannie.

Liczymy na współpracę i sprawne przeprowadzenie całej akcji, przypominając, że tylko zapewnienie dostępu do wszystkich wodomierzy w budynku i ich wymiana gwarantuje prawidłowe rozliczanie zużycia wody w każdym lokalu, jak i zbilansowanie zużycia wody w całym budynku.