Oświadczenie o rezygnacji z przesyłania korespondencji masowej na podany adres poczty elektronicznej

 


Proszę o wypełnienie poniższych danych.

Niniejszym pismem składam rezygnację z przesyłania kierowanej do mnie korespondencji masowej  z Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” na wcześniej wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej tj.

Jednocześnie dokonuję wyboru sposobu dostarczania korespondencji masowej w następujący sposób, oświadczając że:
 1. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że przesyłanie korespondencji na wskazany przeze mnie adres korespondencyjny, gdy jest on poza zasobami Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” wiąże się z ponoszeniem przeze mnie opłaty miesięcznej – zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej TSM „OSKARD”.
 1. Opłata ta stanowi dodatkowy składnik opłaty eksploatacyjnej wnoszonej przeze mnie co miesiąc z tytułu posiadanego prawa do wskazanego w niniejszym wniosku lokalu.
 2. Naliczenie opłaty z tytułu doręczenia korespondencji masowej na adres korespondencyjny będący poza zasobami Spółdzielni nastąpi od drugiego (nie od następnego) miesiąca przypadającego po dacie złożenia wniosku.

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD" z siedzibą w Tychach, ul. Henryka Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy, nr tel.: 32 32-32-114, adres poczty elektronicznej: oskard@oskard.tychy.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@oskard.tychy.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) jakim jest prowadzenie korespondencji w formie tradycyjnej (papierowej) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty e-mail z użytkownikami lokali w związku ze sprawowaniem zarządu nad nieruchomościami pozostającymi w zasobach Administratora.
 4. Państwa dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres posiadania tytułu prawnego do lokalu, bądź do momentu zmiany preferencji w zakresie otrzymywania korespondencji, której nadawcą jest Administrator oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w tym w szczególności sądy, policja, inne organy państwowe. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych, takich jak dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług prawnych i doradczych.
 6. Posiadają Państwo: prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych – w przypadku, gdy ich przetwarzanie nie jest wymaganiem przepisu prawa, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne celem prowadzenia korespondencji dotyczącej spełniania obowiązków i realizacji uprawnień, wynikających z faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu lub użytkowania takiego lokalu w zasobach zarządzanych przez Tyską Spółdzielnię Mieszkaniową „OSKARD”. Niepodanie danych uniemożliwi lub utrudni sprawną wymianę korespondencji na adres inny niż adres lokalu znajdującego się w zasobach TSM "OSKARD", którego dotyczy ta korespondencja.
 9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oskard@oskard.tychy.pl
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
1 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.