DZIAŁ TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNY (TT)

Dział Techniczno-Eksploatacyjny (TT)

Numer pokoju

Zakres prowadzonych spraw

Telefon

Segment A

      6

 • prowadzenie obsługi technicznej zasobów w zakresie konserwacji i remontów: dźwigów, anten zbiorczych Azart i domofonów,
 • nadzór techniczny nad robotami elektrycznymi remontowymi, ich odbiór i rozliczanie,
 • przygotowywanie przedmiarów i technologii dla robót przetargowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem do budynków sieci internetowej i telewizji kablowej.

(32) 3232154
(32) 3232159

Segment B

      6

 • nadzór techniczny nad robotami remontowymi instalacyjnymi: wod.- kan., gaz, c.o.,
 • koordynowanie gospodarką cieplną Spółdzielni,
 • załatwianie spraw związanych z zawieraniem umowy z przedsiębiorstwem energetycznym dostarczającym ciepło dla potrzeb
  Spółdzielni oraz kontrola nad realizacją postanowień tej umowy,
 • prowadzenie analizy parametrów nośnika ciepła w węzłach cieplnych,
 • prowadzenie analizy zużycia ciepła,
 • kalkulowanie wysokości opłat dla lokatorów za ogrzewanie i podgrzanie wody

(32) 3232136

Segment B

     5

 • organizowanie i prowadzenie przetargów na roboty budowlane, remontowe i usługi oraz postępowań objętych zamówieniami publicznymi,
 • przygotowywanie umów o prace projektowe i o roboty budowlane,
 • prowadzenie spraw dot. pozyskiwania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

(32) 3232135

Segment B

     4

 • nadzór techniczny nad robotami ogólnobudowlanymi, ich odbiór i rozliczanie ,
 • przygotowywanie przedmiarów i technologii dla robót przetargowych
 • dokonywanie przeglądów budynków (lub ich elementów) w okresie gwarancji i rękojmi oraz egzekwowanie usunięcia ujawnionych wad

(32) 3232132

Segment A

     25

 • współudział przy opracowywaniu planów remontów i robót modernizacyjnych,
 • gospodarowanie środkami trwałymi będącymi w użytkowaniu komórki,
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielenia zgody na wykonanie instalacji trójfazowej,
 • prowadzenie rejestru korespondencji
 • prowadzenie rejestru umów

(32) 3232134