DZIAŁ SPOŁECZNO - KULTURALNY (DW)

 

Zakres spraw

 

Telefon

·    współpraca z rejonami gzm w zakresie zagospodarowywania i wyposażenia placów osiedlowych w boiska, urządzenia sportowe, ścieżki zdrowia itp.,

·    współpraca z terenowymi instytucjami oraz placówkami oświatowo – kulturalnymi i sportowo – rekreacyjnymi w mieście (Miejski Ośrodek Pomocy
      Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Centrum Kultury, biblioteki, muzea, kino, teatr itp.),

·    ścisła współpraca z pracownikiem do spraw kontaktów z mieszkańcami (pomoc członkom – wolontariat, uciążliwi użytkownicy lokali itp.),

·    prowadzenie działalności poprzez udostępnianie i upowszechnianie wartości i dóbr kultury poprzez sztukę,

·    prowadzenie działalności rekreacyjno – turystycznej, przede wszystkim zagospodarowywanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w czasie lata i zimy,

·    inspirowanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do udziału w prowadzonych zajęciach.

 

 

(32)2275812

 

 

Dział Społeczno – Kulturalny prowadzi w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych różnorodne formy działalności oświatowo – kulturalnej, sportowo – rekreacyjnej, opiekuńczej i społecznej, poprzez wyodrębnione terytorialnie nw. placówki: