DZIAŁ SPOŁECZNO - KULTURALNY (DW)

 

Zakres spraw

 

Telefon

 

 • współpraca z rejonami gzm w zakresie zagospodarowywania i wyposażenia placów osiedlowych w boiska, urządzenia sportowe, ścieżki zdrowia itp.,
   
 • współpraca z terenowymi instytucjami oraz placówkami oświatowo – kulturalnymi i sportowo – rekreacyjnymi w mieście (Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji, młodzieżowe domy kultury, Miejskie Centrum Kultury, biblioteki, muzea, kino, teatr itp.),

   
 • prowadzenie działalności polegającej na  udostępnianiu i upowszechnianiu wartości i dóbr kultury poprzez sztukę (wystawy malarstwa i fotografii),
   
 • prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej (koncerty, spektakle, wyjazdy do teatru) oraz artystyczno-rękodzielniczej (warsztaty plastyczne
  i ceramiczne dla dzieci i dorosłych),

   
 • prowadzenie działalności rekreacyjno – turystycznej, zagospodarowywanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w czasie lata i zimy (półkolonie),
   
 • inspirowanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do udziału w prowadzonych zajęciach.

 

 

(32)2275812

 

 

Dział Społeczno – Kulturalny prowadzi w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych różnorodne formy w/w działalności  poprzez wyodrębnione terytorialnie następujące placówki:

 

Więcej informacji o działalności poszczególnych placówek można znaleźć w zakładce KULTURA.