DZIAŁ ROZLICZEŃ INWESTYCJI (EI)

 

Do podstawowych obowiązków Działu Rozliczeń Inwestycji należy:

 Numer pokoju

 

 Zakres spraw

 

 Telefon

      53
      44

 

 • Księgowanie kosztów zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowych lub ulepszeniu istniejących środków trwałych 
  (dot. ich przebudowy, rozbudowy, adaptacji i modernizacji) oraz faktur zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  a także gruntów i praw wieczystego użytkowania,
 • naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych,   
 • obowiązki wynikające z realizacji przez Spółdzielnię przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
  Unii Europejskiej oraz pożyczek WFOŚ i GW – w zakresie działania komórki  
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji PEFRON oraz terminowe regulowanie zobowiązań w tym zakresie

 

 

(32) 3232153

(32) 3232131

 

 

      52

      44

 

 • obsługa petentów w zakresie rozliczeń po utracie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (m.in. wykluczonych, osób
  występujących z roszczeniami po zmarłych członkach),
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących wysokości wkładu mieszkaniowego wymaganych przez sądy, urzędy skarbowe i kancelarie
  notarialne, 
 • prowadzenie kompleksowych rozliczeń księgowych i finansowych z tytułu wkładów i udziałów, windykacja należności z tytułu wkładów,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu ustanowienia prawa odrębnej własności do lokali w drodze przetargu (rozliczenia
  wadium i kwot przetargowych)
 • analiza i uzgadnianie stanu zwiększeń i zmniejszeń oraz sald funduszy własnych Spółdzielni

 

 

(32) 3232152

(32) 3232131