DZIAŁ PERSONALNY (DA)

 

Numer pokoju

Zakres spraw

 

Telefon

 

 

 

23, 24

 

·       Realizacja założeń przyjętej polityki kadrowej,

·       Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy,

·       Nadzór nad dyscypliną pracy,

·       Współdziałanie z zakładową organizacją związkową,

·       Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

·       Przygotowywanie list płac pracowników Spółdzielni, członków organów samorządowych oraz zleceniobiorców,

·        Ewidencja księgowa funduszu płac,

·       Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń na imiennych kartotekach,

·        Regulowanie zobowiązań w zakresie :

          o   podatku dochodowego od osób fizycznych,

          o   składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

·       Prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń grupowych pracowników,

·       Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie działania komórki,

·       Wystawianie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

 

 

 

(32)3232124

 

(32)3232125

 

(32)3232144