DZIAŁ ORGANIZACYJNO - SAMORZĄDOWY (DO)

 

 

Numer

pokoju

 

 

Zakres spraw

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

   20, 21

 

 

 

 

 

 • obsługa posiedzeń Zarządu,
 • prace przygotowawcze i obsługa Walnych Zgromadzeń i Zebrań Grup Członków,
 • prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem, Zebraniami Grup Członków
  i posiedzeniami Zarządu, 
 • opracowywanie projektów unormowań wewnętrznych regulujących organizację pracy Spółdzielni w tym Statutu, stosownie
  do zmian przepisów prawa i zgłaszanych wniosków oraz projektów regulaminów dotyczących organów samorządowych,
 • udostępnianie członkom Spółdzielni Statutu, obowiązujących regulaminów, protokołów i uchwał Walnych Zgromadzeń, Zebrań
  Grup Członków oraz Zarządu, protokołów lustracji, 
 • prowadzenie spraw aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • gromadzenie materiałów i notatek prasowych dotyczących Spółdzielni, 
 • nadzorowanie prawidłowości i terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, przekazywanych do załatwienia
  poszczególnym komórkom organizacyjnym, 
 • prowadzenie spraw związanych z Systemem Identyfikacji Wizualnej w tym nadzór nad znakiem firmowym (logo) Spółdzielni,
  aktualizacja strony internetową Spółdzielni w zakresie:
  -  regulaminów,
  -  przepisów i unormowań,
  -  sprawozdań, protokołów lustracji zapisanych w formacie PDF    ze znakiem wodnym do wglądu zalogowanych w systemie
      E-CZYNSZE członków Spółdzielni, 
 • prowadzenie archiwum dla dokumentacji organów Spółdzielni z wyjątkiem Rad Osiedli.

 

(32)3232173
(32)3232130

 

     22, 33

 • koordynacja współpracy służb Spółdzielni z wybraną kancelarią w zakresie:

    -   występowania w charakterze pełnomocnika Spółdzielni w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi
         organami orzekającymi,
    -   współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
    -   zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym,
    -   wydawania opinii i udzielania porad prawnych organom Spółdzielni oraz kierownikom komórek organizacyjnych
         i pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach,
    -   opiniowania pod względem formalno – prawnym aktów normatywnych, uchwał organów Spółdzielni, projektów
         umów oraz innych aktów wywołujących skutki prawne,

 • nadzór nad terminowością realizacji warunków umowy zawartej z kancelarią prawną.

 

(32)3232143

(32)3232178

      1

segment B

 

 • obsługa sekretariatu Rady Nadzorczej, w tym posiedzeń Rady,
 • prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z pracami Rady Nadzorczej, w tym:

     -      rejestru uchwał Rady Nadzorczej,

     -      rejestru skarg i wniosków wpływających (zgłaszanych) do Rady Nadzorczej,

     -    udostępnianie członkom Spółdzielni protokołów i uchwał Rady Nadzorczej i innych dokumentów,
           zgodnie z przyznanymi prawami.

 

 

(32)3232118