DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH (TL)

 

Numer pokoju

Zakres prowadzonych spraw

Telefon          

       8

 • zajmowanie się sprawami związanymi z najmem lokali użytkowych, garaży w najmie i własnościowych oraz dzierżawy terenów i miejsc pod reklamę,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów, negocjowanie stawek czynszu, windykacja należności z wyżej wymienionych tytułów,
 • załatwianie spraw związanych ze zbyciem i nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa oraz prawa odrębnej własności do garaży
  i lokali użytkowych,
 • załatwianie spraw dotyczących regulacji prawa do garaży i lokali użytkowych po postępowaniu spadkowym i rozwodowym,
 • realizacja wniosków dotyczących ustanowienia oraz przeniesienia własności garaży i lokali użytkowych (odrębna własność),
 • bieżąca obsługa petentów, udzielanie odpowiedzi na korespondencję, wystawianie potrzebnych zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw,

(32) 3232117


(32) 3232123

         9

 • ustalanie potrzeb remontowych lokali użytkowych i garaży oraz opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów,
 • nadzór budowlany nad robotami remontowo-budowlanymi prowadzonymi w lokalach użytkowych i garażach,
 • prowadzenie okresowych przeglądów technicznych lokali użytkowych i garaży, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • załatwianie spraw związanych z opiniowaniem projektów adaptacji lokali użytkowych i wydawanie wniosków w tym zakresie do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Tychy,
 • powoływanie i uczestniczenie w komisjach technicznych dotyczących odbioru lokali użytkowych po adaptacji,
 • przyjmowanie i reagowanie na zgłoszenia awarii i usterek w lokalach użytkowych i garażach,
 • zajmowanie się regresami ubezpieczeniowymi w zakresie szkód zgłoszonych w lokalach użytkowych i garażach,
 • bieżąca obsługa petentów i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie prowadzonych spraw..

(32) 3232119