DZIAŁ KSIĘGOWY (EK)

Do podstawowych obowiązków Działu Księgowego należy:

 

 Numer pokoju

 

 Zakres spraw

 

 Telefon

      36, 37

 

 • opracowywanie Zakładowego Planu Kont wraz z polityką rachunkowości,
 • dekretacja i księgowanie dowodów księgowych,
 • obowiązki w zakresie ewidencji kosztów wynikające z realizacji przez Spółdzielnię przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pożyczek z WFOŚ i GW – wynikające z zakresu działania komórki,
 • comiesięczne przenoszenie kosztów na wynikowe konta kosztów własnych, rozliczanie kosztów Zakładu Remontowo – Budowlanego,
  kosztów ogólnozakładowych i działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz terminowe regulowanie zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym,
 • prowadzenie ewidencji księgowej zapasów w Magazynie Głównym Zakładu Remontowo – Budowlanego, magazynie DW,
  Magazynie materiałów biurowych i rozliczanie inwentaryzacji,
 • uzgadnianie obrotów kont układu rodzajowego z księgowaniami na kontach układu kalkulacyjnego i ustalanie zmiany stanu produktów,
 • ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów (m.in. koszty ubezpieczeń, prenumerat),
 • roczne zamykanie ksiąg rachunkowych Spółdzielni

 

 

(32) 3232141

(32) 3232151

(32) 3232157