DZIAŁ FINANSOWY (EF)

Dział Finansowy mieści się w pokojach 38, 39, 41, 42, 50.

Numery telefonów:  (32) 32 32 177,  (32) 32 32 139,  (32) 32 32 140,  (32) 32 32 141, 
                                (32) 32 32 150

Do zadań działu należy:

 • rejestrowanie dowodów zakupu,
 • wprowadzanie zapłat zobowiązań w systemie bankowości elektronicznej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z tyt. zobowiązań oraz pozostałych należności
  (w tym również windykacji) oraz prowadzenie rejestru zaliczek (pobieranych przez pracowników),
 • prowadzenie ewidencji pożyczek (np. z WFOŚ i GW na remonty) i kredytów,
 • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych,
 • księgowanie rozliczeń komorniczych i sądowych,
 • ewidencjonowanie i kontrolowanie rejestrów szkód (na mieniu Spółdzielni) objętych
  ubezpieczeniem,
 • dekretacja księgowa i prowadzenie ewidencji w podziale na nieruchomości wpływów,
  i wydatków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych oraz naliczanie odpisów
  ,
 • naliczanie oraz księgowanie odpisów  na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • sporządzanie deklaracji oraz prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych w zakresie: 
  - podatku dochodowego od osób prawnych,
  -
  podatku od nieruchomości,
  -
  0płat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych z działalności Spółdzielni
  oraz sprawozdań dla celów statystyki,
 • opracowanie informacji ekonomicznych dla potrzeb komórek Spółdzielni, Zarządu Spółdzielni
  i Rady Nadzorczej,
 • opracowanie analiz tematycznych, obrazujących sytuację finansową Spółdzielni,
 • opracowanie planu kosztów i źródeł finansowania Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
 • opracowywanie planu Gospodarczo - Finansowego.