CSR – biznes społecznie odpowiedzialny

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) to taki sposób zarządzania przedsiębiorstwem, w którym uwzględnia się różnorodne aspekty społeczne, etyczne i środowiskowe działalności. Zarządzanie takie polega na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i jak najlepsze wyniki ekonomiczne, ale także na uwzględnianiu szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy, jego potrzeb i wymagań. Firma taka dba o dobro swoich pracowników, klientów (w naszym przypadku – spółdzielców i ich rodzin), o ochronę środowiska naturalnego, o racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, o dialog społeczny i pozytywny wizerunek.

TSM Oskard od wielu lat stawia na otwartość, przejrzystość działania, na co najmniej poprawne relacje ze spółdzielcami, najemcami, pracownikami oraz całym otoczeniem. Nasza spółdzielnia dwukrotnie poddana została przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu badaniu poziomu społecznej odpowiedzialności (CSR): w maju 2013 r. i w marcu 2016 r. Z otrzymanych raportów wynika, że – jak to określili fachowcy - „w modelu kontinuum społecznej odpowiedzialności osiągnęła standardowy poziom”. Standardowy – zatem co najmniej właściwy. To bardzo dobra informacja, będąca oceną podejmowanych wysiłków i obrazem naszej sytuacji, naszego funkcjonowania na tle wielu innych firm i organizacji gospodarczych w Polsce.

Zaangażowanie TSM Oskard w CSR to nie są  działania filantropijne, dodatkowe czy jednorazowe. To całościowa strategia, która zakłada (mierzalne i wymierne) efekty dla obu stron, czyli zarówno dla spółdzielni jako firmy jak i dla spółdzielców i ich otoczenia.

Spółdzielnia uznała za konieczne wpisanie do swoich programów strategicznych niektórych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, które mogą być ważnym elementem rozwoju, m.in.: odpowiedzialności, uczciwości postępowania, zapewnienia jakości usług, dostępności, wiarygodności, ciągłej poprawy jakości usług.

Bycie firmą społecznie odpowiedzialną oznacza nie tylko spełnianie wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami (czyli osobami, społecznościami, instytucjami, organizacjami, urzędami, środkami przekazu), którzy pozostają pod wpływem działalności firmy oraz sami mogą faktycznie wpływać na firmę, na osiąganą przez nią efektywność działalności gospodarczej i inne wskaźniki.

Warto o tym przypominać. Warto mówić, warto pisać tak, by w odbiorze społecznym „Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard” znaczyło nie tylko spółdzielnia, firma, ale przede wszystkim przyzwoita spółdzielnia, firma szanująca spółdzielców, pracowników,  partnerów w działaniu, uwzględniająca potrzeby i dobro mieszkańców swoich zasobów, wszystkich tyszan.

W świetle najnowszych ocen wrocławskich badaczy widać, że wychodzi nam to zupełnie dobrze.