Co z tegorocznym Walnym Zgromadzeniem?

Utrzymujący się nadal stan epidemii i związane z tym liczne obostrzenia uniemożliwiają zaplanowanie dokładnego terminu  zwołania tegorocznego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (t.j. Dz. U. 2021 poz. 447) do dnia 28 marca br. w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób (termin obowiązywania tego ograniczenia zapewne zostanie przedłużony). 

Niemniej jednak, wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna w naszym regionie już wkrótce ustabilizuje się na tyle, by mogły odbyć się obrady tego ważnego spółdzielczego organu.  

O terminie Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni na co najmniej 21 dni przed pierwszą częścią obrad Walnego Zgromadzenia, poprzez zamieszczenie pisemnych zawiadomień na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych budynków Spółdzielni, w siedzibach rejonów gzm, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej. Prosimy zatem o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych we wskazanych powyżej miejscach. Dla przypomnienia przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia i przysługuje mu jeden głos – może uczestniczyć osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka i brać udział w jednej części Zgromadzenia - przysługuje mu również tylko jeden głos. Pełnomocnik niebędący członkiem Spółdzielni nie może kandydować ani zostać wybranym do Prezydium oraz do komisji Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu danej części WZ. Pełnomocnictwo uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać między innymi:

-           imię i nazwisko pełnomocnika,

-           dane członka udzielającego pełnomocnictwa (imię nazwisko, adres lokalu z którym związane jest członkostwo).

Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

Osoby prawne będące członkami Spółdzielni również mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, natomiast członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością, biorą udział poprzez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.