Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej

W czerwcowym wydaniu gazety „OSKARD” informowaliśmy o możliwości zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej w związku z upływającą w 2020 roku trzyletnią kadencją tego ważnego spółdzielczego organu samorządowego – wybory 11 członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję będą jednym z punktów obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia.

Członków Spółdzielni zainteresowanych pracą w Radzie Nadzorczej ponownie zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur – druki kart zgłoszeń można pobrać:

-          ze strony internetowej Spółdzielni www.oskard.tychy.pl (zakładka „AKTUALNOŚCI  i OGŁOSZENIA”) ,

-          w siedzibie Spółdzielni (kancelaria - pokój nr 17),

-          w siedzibach wszystkich rejonów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zgłoszenie kandydata musi zostać poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Uzupełnione karty zgłoszeń należy składać w wersji papierowej w siedzibie Spółdzielni w Dziale Organizacyjno – Samorządowym (pokoje nr 20, 21, 22) w terminie do dnia  24 sierpnia br. - wyklucza się drogę elektroniczną i fax.

W tym samym terminie każdy z kandydatów zobligowany będzie stawić się osobiście w siedzibie Spółdzielni w celu złożenia:

  • pisemnej zgody na kandydowanie,
  • oświadczenia odnośnie nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni           (art. 56 ust. 3 ustawy Prawo spółdzielcze) oraz braku przeszkód, o których mowa w art. 57 tejże ustawy,
  • wskazania okręgu wyborczego w którym będzie kandydował - w przypadku posiadania kilku praw do lokali w różnych okręgach,

-      oświadczenia o braku zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego/garażu wraz z wyrażeniem zgody na zweryfikowanie oświadczenia i podanie informacji w tym zakresie na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków zgłoszenie uznane będzie za nieskuteczne, a kandydat nie zostanie umieszczony na karcie wyborczej.

Dodatkowe    informacje  można    uzyskać   telefonicznie   pod   numerami:  (32) 32 32 118;  (32) 32 32 130; (32) 32 32 173.

TematykaPodstrony