Tyskie osiedla bez azbestu - Opublikowano: 2013.02.15

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

„Tyskie osiedla bez azbestu – zastępowanie azbestowych
elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami
mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu”

 

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”
Ul. Dąbrowskiego 39
43 – 100 Tychy

 

Wartość projektu: 3 022 383,92 zł

Wartość dofinansowania: 1 034 588,39 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” podpisała umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu pn.„Tyskie osiedla bez azbestu – zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu”. Wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia po podpisaniu umów z wykonawcami robót wynosi 2 586 470,99 zł, z czego Spółdzielnia otrzyma dofinansowanie w wysokości 40 % kosztów kwalifikowalnych, czyli w kwocie 1 034 588,39 zł.

Projekt jest realizowany w ramach priorytetu VI „Zrównoważony rozwój miast”, działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” oraz poddziałania 6.2.1. „Rewitalizacja – duże miasta”. Do konkursu w ramach tego poddziałania wpłynęło 41 wniosków. Dla beneficjentów dostępna była alokacja w wysokości ponad 29 mln złotych. Beneficjenci złożyli w sumie 39 poprawnych merytorycznie projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 99 mln złotych, czyli prawie czterokrotnie wyższą niż dostępne środki. Dofinansowanie poroztrzygnięciu konkursu otrzymało tylko 12 projektów. Wniosek TSM „Oskard” znalazł się na 11 miejscu listy rankingowej i otrzymał 35,20 punktów (na 40 możliwych).

 

Celem głównym tego projektu była poprawa niezadowalającego stanu budynków na dwóch tyskich osiedlach „H” i „U” polegająca na usunięciu i utylizacji szkodliwych dla zdrowia człowieka materiałów zawierających azbest. Jego realizacja przyczyniła się także do poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych, zapewniła ład przestrzenny i wysoki poziom estetyki, a co się z tym wiąże poprawiła wizerunek miasta oraz wzmocniła ogólne zadowolenie społeczne. Wyboru obszaru, który w ramach projektu poddany został rewitalizacji dokonano na podstawie analizy zagrożeń, problemów społecznych, gospodarczych występujących na terenie tyskich osiedli. Potrzeba rewitalizacji terenu wynikała ze złych warunków zamieszkiwania i jakości życia mieszkańców osiedli, występowania zanieczyszczającego środowisko azbestu oraz niskiego poziomu estetyki rewitalizowanego obszaru.

 

W ramach projektu zmodernizowane zostały 4 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy mjr Hubala 1, R. Dmowskiego 45-51/K. Ujejskiego 3-11 oraz Uczniowskiej 26-30 i 9-29, gdzie elementy elewacyjne budynków zawierających azbest zastąpione zostały materiałami termoizolacyjnymi zgodnymi z obecnie stosowanymi technologiami, a usunięty materiał zawierający azbest został zutylizowany. Konieczne było także wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu płyt elewacyjnych, dociepleniu ścian i wymianie instalacji odgromowej. Szczegółowy dla każdego z budynków zakres prac nieznacznie się różnił.

Wybór tych a nie innych budynków wynikał z faktu, iż konieczna była dla nich bezzwłoczna wymiana lub naprawa elewacyjnej okładziny zawierającej azbest. Realizacja projektu przyczyniłs się nie tylko do wyeliminowania ze środowiska azbestu ale także pozytywnie wpłynęła na zagadnienia z zakresu efektywności energetycznej poprzez zastosowane podczas realizacji materiałów zmniejszających przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne, czego konsekwencją jest zwiększenie oszczędności energii. Warto dodać, iż projekt wpisuje się w całość działań inwestycyjnych TSM „Oskard” w zakresie przywracania ładu przestrzennego oraz usuwania elementów zawierających azbest z tyskich osiedli. W ramach wykonanych  inwestycji związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest można wymienić całkowitą lub częściową modernizację elewacji budynków wielorodzinnych przy ul. Dmowskiego 31-33, Ustronnej 6-12, Ujejskiego 30-46, Broniewskiego 1-3, Broniewskiego 4-6, mjr Hubala 4-6 oraz modernizację pawilonów przy ul. Żwakowskiej 15 i 20.

Pomimo tego, iż formalności związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie sfinalizowano w połowie 2012 r., to rzeczowa realizacja robót budowlanych rozpoczęła się już w lipcu 2011 r., zaś zakończona została we wrześniu 2012 r.

Poszczególne etapy realizacji projektu obejrzeć można w zamieszczonej poniżej dokumentacji zdjęciowej.

Kalendarz - wydarzenia

p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 


Kultura