Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie pokrycia połaci dachowej w budynkach mieszkalnych w Lędzinach

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H.Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:

Zabezpieczenie pokrycia połaci dachowej wraz z remontem kominów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Lędzinach przy:

ul. Gwarków 6-8, ul. Gwarków 18-20, ul. Gwarków 26-28, ul. Hołdunowskiej 19,                       ul. Hołdunowskiej 25  i  ul.Hołdunowskiej 35A.

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne adresy.

 Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

 

 1. Gwarków 6-8                        800,00 zł, (słownie: osiemset złotych 00/100)

 2. Gwarków 18-20                    800,00 zł, (słownie: osiemset złotych 00/100)

 3. Gwarków 26-28                    1.000,00zł, (słownie: tysiąc złotych 00/100)

 4. Hołdunowska  19                  1.500,00 zł, (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

 5. Hołdunowska 25                   1.000,00 zł, (słownie: tysiąc złotych 00/100)

 6. Hołdunowska 35A                1.500,00 zł, (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100)

   Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości    50 zł .

  Termin składania ofert: do 18.01.2021 r. do godz. 1100.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

  Osobą uprawnioną do kontaktu jest Stanisław Rajwa nr telefonu  32 32 32 132.

  Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.