Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji kanalizacyjnej w budynku przy al. Jana Pawła II 30-34 (kl. 34) w Tychach

                     Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy       ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych:

„Wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II 30-34 (kl. 34) w Tychach”

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

9.000,00 zł., (słownie:  dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 26.07.2021 r. do 06.08.2021 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości    50 zł .

Termin składania ofert: do 09.08.2021 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest  Marek Szajor - nr telefonu 32/32 32 132

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.