Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Bukowej 22, Elfów 61, Elfów 63 w Tychach i Hołdunowskiej 35A w Lędzinach

                         Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na zadania:

 

Zad. 1. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bukowej 22 w Tychach”

Zad. 2. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Elfów 61 w Tychach”

Zad. 3. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Elfów 63 w Tychach”

Zad. 4. „Wymiana instalacji elektrycznej administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hołdunowskiej 35A w Lędzinach”.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne zadania.

 

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zad. 1. Bukowa 22                  3.500,00 zł, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Zad. 2. Elfów 61                      9.500,00 zł, (słownie: dziewięć tys. pięćset złotych 00/100)

Zad. 3. Elfów 63                      9.500,00 zł, (słownie: dziewięć tys. pięćset złotych 00/100)

Zad. 4. Hołdunowska 35A          600,00 zł, (słownie: sześćset złotych 00/100)

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 06.04.2021 r. do 19.04.2021 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości    50 zł .

Termin składania ofert: do 20.04.2021 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Adam Kafka,  nr telefonu   32/ 32 32 154.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.