Przetarg nieograniczony na remont murów oporowych przy pawilonie przy ul. Żwakowskiej 15A i 15B w Tychach

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na zadania:

Zad. 1. Remont muru oporowego przy pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Żwakowskiej 15 seg. A w Tychach.

Zad. 2. Remont muru oporowego przy pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Żwakowskiej 15 seg. B w Tychach. 

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zad. 1.            5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Zad. 2.            3.000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 29.03.2021 r. do 12.04.2021 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości    50 zł .

Termin składania ofert: do 13.04.2021 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

       Osobą uprawnioną do kontaktu jest Halina Świercz -nr telefonu  32/ 32 32 119.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.