Przetarg nieograniczony na remont docieplenia w budynkach przy ul. Dmowskiego 17-23, Piłsudskiego 45-51, Orzeszkowej 1 w Tychach

 

                          Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H.Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na  zadania:

Zad. 1. Remont docieplenia elewacji wraz z wymianą balustrad balkonowych na ścianie zachodniej i ścianie szczytowej południowej  w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. R. Dmowskiego 17-23 (kl. 21 i 23) w Tychach.

Zad. 2. Remont docieplenia elewacji na ścianie zachodniej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Marsz. Piłsudskiego 45-51 (kl. 49 i 51)  w Tychach.

Zad. 3. Wymiana balustrad balkonowych z odnowieniem wnęk na ścianie północnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Tychach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania.

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zad. 1:   28.500,00 zł, (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zad. 2:   15.500,00  zł, (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zad. 3.   16.500,00 zł, (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 21.12.2020 r. do  08.01.2021 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości    50 zł .

Termin składania ofert: do 11.01.2021 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: roboty budowlane – Marek Szajor, nr telefonu          32/ 32 32 132, instalacja odgromowa – Edward Pisz, nr telefonu 32/32 32 154 .

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.