Przetarg nieograniczony na "Remont docieplenia elewacji przy ul. R.Dmowskiego 17-23 w Tychach, Remont podestu nad piwnicą al. Piłsudskiego 19F w Tychach""

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                         Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy   ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na  zadania:

Zad. 1. Remont docieplenia elewacji wraz z wymianą balustrad balkonowych i robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. R.Dmowskiego 17-23 (kl. 17 i 19) w Tychach – ściana zachodnia oraz ściana szczytowa północna),

Zad. 2. Remont podestu nad piwnicą wraz z izolacją ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Marsz.Piłsudskiego 19f w Tychach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne zadania.

 

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zad.1.               42.800,00 zł, (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100)

Zad.2.               3.900,00 zł, (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 23.01.2023 r. do 03.02.2023 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości: 50 zł .

Termin składania ofert: do 06.02.2023 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2023 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: roboty budowlane: Piotr Dziedzic nr telefonu 32/ 32 32 132, roboty elektryczne (zad.1): Edward Pisz nr telefonu 32/ 32 32 154.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opublikowano: 2023-01-24