Przetarg nieograniczony na przebudowę balustrad galerii w budynku mieszkalnym przy ul. R.Dmowskiego 45-51/K.Ujejskiego 3-11 w Tychach

                         Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy   ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych:

„Przebudowa balustrad galerii z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul. R. Dmowskiego 45-51/K. Ujejskiego 3-11 (dot. segm. R. Dmowskiego 45 - K. Ujejskiego 11)”

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

11.000,00 zł, (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości   50 zł .

Termin składania ofert: do 12.04.2021 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Marek Szajor - nr telefonu 32/ 32 32 132.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.