Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej w SDK TĘCZA w Tychach

 

                           Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia i obsługi urządzeń sceny w Spółdzielczym Domu Kultury „TĘCZA” przy Al. Niepodległości 188 w Tychach”

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

2.000,00 zł., słownie: dwa tysiące złotych 00/100

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 31.05.2021 r. do 11.06.2021 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości 50 zł

Termin składania ofert: do 14.06.2021 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Edward Pisz nr telefonu 32/32 32 154

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.