Przetarg nieograniczony na: Drenaż oraz izolacja przeciwwilgociowa ściany południowej i dwóch ścian szczytowych budynków mieszkalnych przy ul.Cyganerii 28-42 w Tychach i ul.Gwarków 18-20 w Lędzinach

                                    OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM                   

                         Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na zadania:

Zad. 1. Drenaż oraz izolacja przeciwwilgociowa ściany południowej i dwóch ścian

szczytowych budynku mieszkalnego przy ul. Cyganerii 38-42 w Tychach.

Zad. 2. Drenaż oraz izolacja przeciwwilgociowa ściany południowej i dwóch ścian

Szczytowych budynku mieszkalnego przy ul. Gwarków 18-20 w Lędzinach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne zadania.

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

1) Cyganerii 38-42                      3.700,00 zł, (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

2) Gwarków 6-8                          2.000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 20.06.2022 r. do 01.07.2022 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości:    50 zł .

Termin składania ofert: do 04.07.2022 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2022 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu są: roboty budowlane: Stanisław Rajwa - nr telefonu

32/ 32 32 132 oraz Michał Adamik – nr telefonu 32/ 32 32 136,  roboty elektryczne: Adam

Kafka - nr telefonu:  32/ 32 32 154.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.