Przetarg nieograniczony na altany i osłony śmietnikowe - 12 szt.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy
ul. H .Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót
budowlanych z podziałem na zadania:
Zad.1. Budowa altany śmietnikowej przy ul. H. Dąbrowskiego 81 w Tychach
Zad.2. Budowa altany śmietnikowej przy ul. Gwarków 6-8 / 18-20 w Lędzinach
Zad.3. Budowa altany śmietnikowej przy ul. Z. Nałkowskiej 31 w Tychach
Zad.4. Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. X. Dunikowskiego 2-4c
w Tychach
Zad.5. Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. G. Morcinka 2-4 w Tychach
Zad.6. Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy ul. H. i K. Wejchertów 6
w Tychach
Zad.7. Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy altanie śmietnikowej przy ul.
K. Ujejskiego 38 w Tychach
Zad.8. Dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy altanie śmietnikowej przy ul.
K. Ujejskiego 11 w Tychach
Zad.9. Budowa stanowiska -osłony śmietnikowej przy ul. Marsz. Piłsudskiego 67-69
w Tychach
Zad.10. Budowa stanowiska -osłony śmietnikowej przy ul. Z. Nałkowskiej 21
w Tychach
Zad.11. Budowa stanowiska – osłony śmietnikowej przy altanie śmietnikowej przy
ul. R. Dmowskiego 114
Zad.12. Budowa altany śmietnikowej Al. Niepodległości 188.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne zadania.
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zad. 1. - 4.000,00 zł, (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
Zad. 2. - 4.000,00 zł, (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
Zad. 3. - 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysiące złotych 00/100),
Zad. 4. - 2.000,00 zł, (słownie: dwa tysiąc złotych 00/100),
Zad. 5. - 2.000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
Zad. 6. - 2.000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
Zad. 7. - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
Zad. 8. - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
Zad. 9. - 2.000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
Zad. 10. - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
Zad. 11. - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
Zad. 12. - 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysiące złotych 00/100),
Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej
www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są
również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 12.02.2024 r. do
23.02.2024 r. w godz. od 700 do 1400 (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200)
po wpłaceniu opłaty w wysokości 50 zł.
Termin składania ofert: do 26.02.2024 r. do godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2024 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy
ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest – Beata Głogowska , nr telefonu 32/32 32 134.
Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany
jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.
 

Opublikowano: 2024-02-12