PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż 6 altan śmietnikowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H

                        Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy     ul. H .Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na zadania:

Dostawa i montaż 6 altan śmietnikowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach

Zad. 1.   przy ul. St. Moniuszki 16 i ul. G. Morcinka 10A,

Zad. 2.   przy al. Marsz. Piłsudskiego 9-15,

Zad. 3.   przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 46-48,

Zad. 4.   przy al. Niepodległości 79-81

Zad. 5.   przy ul. Elfów 61 i 63

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne zadania.

Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zad. 1. -  3.500,00 zł, (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100),

Zad. 2. -  4.000,00 zł, (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),

Zad. 3. -  3.000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

Zad. 4. -  2.000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

Zad. 5. -  2.000,00 zł, (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 16.08.2021 r. do 27.08.2021 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości  50 zł.

Termin składania ofert: do 30.08.2021 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2021 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest – Stanisław Rajwa , nr telefonu 32/32 32 132.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.