Rewitalizacja - Opublikowano: 2011.04.20

Projekty dotyczące rewitalizacji muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji, dlatego nasza Spółdzielnia od 2005 roku bierze czynny udział w wyznaczaniu obszarów rewitalizacji i definiowaniu występujący w nich zagrożeń i problemów. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Tychy (edycja III – aktualizacja maj 2009 rok) wpisanych jest 5 projektów TSM „OSKARD” z czego trzy projekty dotyczą likwidacji azbestu z budynków mieszkalnych - na osiedlach „U”, „H-4” , „N” i „O”, czwarty projekt obejmuje przebudowę pawilonu na osiedlu „Urszula” wraz z zagospodarowaniem terenu, a piąty dotyczy remontu pawilonów w których zlokalizowane są placówki oświatowe (przedszkole nr 19 i 22).

Na bieżąco śledzimy zmiany wprowadzane do dokumentów programowych i reagujemy na zapisy, które mogłyby nam utrudnić lub wręcz uniemożliwić aplikowanie o środku unijne. Tak było w przypadku kryteriów wyboru obszarów mieszkalnictwa do rewitalizacji. Początkowo w naszym województwie ograniczono liczbę tych kryteriów do trzech , co zdecydowanie utrudniało nam spełnienie koniecznych wymagań. Dlategow styczniu 2009 roku wystosowaliśmy list do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o interwencję w tej sprawie i zmianę niekorzystnych dla nas zapisów w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WSL). Nasz protest przyniósł zamierzony efekt i w czerwcu 2009 roku zmieniono w tym dokumencie zapisy określające sposób wyboru obszarów, na których będą realizowane przedsięwzięcia z zakresu mieszkalnictwa.

Obecnie bardzo istotnym problem jest brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych . W tej kwestii również reagujemy i wnioskujemy o podjęcie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) działań, które przyspieszą wejście w życie tego dokumentu. Wystosowaliśmy do Ministra Rozwoju Regionalnego już dwa pisma w tej sprawie, gdyż zaplanowany na III kwartał 2009 roku termin wejścia rozporządzenia do polskiego porządku prawnego niestety nie został dotrzymany.

Jak wynika z ostatniej informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pismo z dnia 19 stycznia 2010 roku), decyzja Komisji Europejskiej akceptująca program pomocowy w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych zostanie przesłana stronie polskiej w I kwartale 2010 roku. Po otrzymaniu poprawionej decyzji dokument ten zostanie wprowadzony do polskiego systemy prawnego w formie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego.

Brak ostatecznej wersji ww. rozporządzenia spowodował, że został wstrzymany konkurs dla Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta” w ramach RPO WSL, który wcześniej, z tego samego powodu był już niejednokrotnie przesuwany w czasie.

Od dawna jesteśmy przygotowani do realizacji projektów w ramach rewitalizacji. Posiadamy dokumentację techniczną dla naszych projektów i od lat w planach remontowych spółdzielnia zakłada możliwość pozyskania dotacji z funduszy europejskich i gromadzi środki finansowe na pokrycie wkładu własnego. Czekamy tylko na zatwierdzenie rozporządzenia i ogłoszenie konkursu, aby przystąpić do opracowywania studium wykonalności dla naszych projektów.

W sierpniu 2010 roku zakończył się nabór wniosków do długo zapowiadanych i oczekiwanych konkursów z rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W dwóch konkursach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Śląskiego stosowana była zasada, zgodnie z którą jeden beneficjent mógł złożyć tylko jeden wniosek, dlatego nasza Spółdzielnia przygotowała wnioski o dofinansowanie dla dwóch projektów:

1.   Projekt pn. „ŁADne widoki na przyszłość dzięki przebudowie pawilonu wolnostojącego przy ul. Uczniowskiej 7 w Tychach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz boiska wielofunkcyjnego” obejmujący przebudowę pawilonu na osiedlu „Urszula” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i boiska wielofunkcyjnego.

Całkowity koszt projektu                            9 098 537,33 PLN

Wnioskowane dofinansowanie                   4 805 087,41 PLN

Konkurencja jest spora, ponieważ ogółem do tego konkursu zostały złożone 63 wnioski na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 487 249 557,20 PLN, a wielkość środków przewidzianych do rozdziału w ramach tego konkursu wynosi tylko 108 168 447,27 PLN.

2.    Projekt pn. „Tyskie osiedla bez azbestu - zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych    materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu” obejmujący azbestowe elewacje dwóch budynków w Rejonie GZM Nr 2 (przy ul. mjr. Hubala 1 i ul. Wł. Broniewskiego 4-6) oraz trzech budynków w Rejonie GZM Nr 7 (przy ul. Uczniowskiej 9-29, ul. R. Dmowskiego 45-51/ ul. K. Ujejskiego 3-11 i ul. Uczniowskiej 26-30).

Całkowity koszt projektu                            4 954 209,78 PLN

Wnioskowane dofinansowanie                   1 835 682,87 PLN

W ramach tego konkursu do rozdziału przewidziano środki w wysokości 27 653 309,73 PLN, a ogółem złożonych zostało 41 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 108 911 530,11 PLN więc również nie wszyscy chętni skorzystają z unijnej dotacji.

 

Rozstrzygnięte zostały konkursy dotyczące rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jak się okazało, nie wystarczy ciekawy pomysł i dobrze przygotowana dokumentacja konkursowa, aby otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nasze projekty zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów, jednak nie wybrano ich  do dofinansowania z powodu niewystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. Ostateczne decyzje które projekty zostaną wybrane do dofinansowania podjął Zarząd Województwa Śląskiego i zdecydował, że:

  • w konkursie dotyczącym zastępowania azbestowych elementów budynków mieszkalnych wielorodzinnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka dofinansowanie otrzyma tylko 10 projektów. Dostępne w ramach konkursu środki - 27 mln zł – to zbyt mało aby dofinansować wszystkie  projekty, w związku z tym 29 wniosków zostało umieszczonych na liście rezerwowej. Nasz projekt obejmujący budynki zlokalizowane w Rejonach GZM nr 2 i 7 pomimo uzyskania pozytywnej oceny został umieszczony na 10 miejscu listy rezerwowej.
  • w konkursie w którym zgłoszony został projekt przebudowy pawilonu na osiedlu „U” wraz z zagospodarowaniem terenu dofinansowanie otrzyma tylko 11 projektów dla których rozdysponowano całą kwotę przewidzianą w ramach tego konkursu, tj. ok. 110  mln zł. Pozostałe  projekty pomimo pozytywnej oceny merytoryczno-technicznej, umieszczono na liście rezerwowej – nasz projekt znajduje się  na 15 miejscu tej listy. Łącznie na liście rezerwowej znajduje się 41 projektów na łączoną kwotę wnioskowanego dofinansowania 292 mln zł.

 

Spółdzielnia od dawna jest przygotowana organizacyjnie i finansowo do wykonania tych zadań, dlatego mimo nieuzyskania dofinansowania z funduszy europejskich ich realizacja rozpocznie się w 2011 roku zgodnie z planem remontów.

Likwidację azbestowych elewacji i docieplenie 5 budynków ujętych we wniosku o dofinansowanie z Eurofunduszy planuje się  zrealizować w pełnym zakresie. Natomiast przy projekcie przebudowy pawilonu na osiedlu „U” zostanie ograniczony zakres robót obejmujących teren wokół pawilonu. Zagospodarowane zostanie tylko najbliższe otoczenie pawilonu – wykonane będą chodniki, śmietnik i zatoki parkingowe.

ZałącznikWielkość
List do Marszałka Woj. Śl. styczeń 2009.pdf66.49 KB
Odpowiedź na list do Marszałka Woj. Śl. lipiec 2009.pdf25.89 KB
Pismo do MRR maj 2009.pdf31.26 KB
Odpowiedź z MRR czerwiec 2009.jpg1.42 MB
Pismo do MRR styczeń 2010.pdf30.51 KB
Odpowiedź z MRR styczeń 2010.jpg1.39 MB
Kalendarz - wydarzenia

p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 


Kultura