50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - Opublikowano: 2017.01.31

Przypominamy o możliwości skorzystania z 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystanych na cele mieszkaniowe

 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2015 r, poz. 1774 j.t.)
osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe ma być wnoszona, którym przysługują prawa
do lokalu(spółdzielcze własnościowe, lokatorskie prawo do lokalu lub odrębna własność), przysługuje bonifikata.

 

Jednorazowo udzielona bonifikata nie jest bonifikatą stałą i dotyczy tylko danego roku, w którym składany jest wniosek.

 

W zależności od tytułu posiadanego prawa do lokalu wnioski należy składać:

1.      Właściciele lokalu mieszkalnego - bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Tychach przy al. Niepodległości 49 do 15 marca
          każdego roku,

2.      Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego - w siedzibie
         Spółdzielni do końca lutego każdego roku.

 

Do wniosku należy załączyć dokumenty dotyczące dochodów brutto osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
uzyskanych za rok poprzedzający rok, za który opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub
wykorzystywanej na cele mieszkaniowe ma być wnoszona. Informacje dotyczące dochodów osiągniętych za rok poprzedzający
rok, w którym udzielona zostanie bonifikata, muszą zostać poparte stosownymi dowodami w postaci np. zeznań podatkowych
PIT za rok ubiegły, zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, decyzji o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego lub zaświadczeń
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości przyznanych zasiłków.

 

Przy kwalifikacji danej osoby do grona uprawnionych do zastosowania przedmiotowej bonifikaty brany będzie pod uwagę
miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Dochód miesięczny na jednego członka rodziny kwalifikujący do bonifikaty
jest ogłaszany przez Prezesa GUS na początku lutego i na dzień pisania artykułu nie jest jeszcze znany. Po ogłoszeniu zostanie
on podany na stronie internetowej Spółdzielni www.oskard.tychy.pl .

           

Wszyscy wnioskodawcy, którzy nie przedłożą rozliczenia podatkowego PIT a uzyskają prawo do udzielenia bonifikaty
zobowiązani są doręczyć do dnia 15 maja 2017 r. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego(płatne).
Brak zaświadczenia lub stwierdzenie rozbieżności pomiędzy informacjami o dochodach na podstawie, których
bonifikata została przyznana, a złożonymi zeznaniami podatkowymi skutkować będzie ponowną weryfikacją
wysokości udzielonej bonifikaty i jej ewentualnym wycofaniem.

 

Niezbędne druki wraz z wnioskiem o udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych można pobierać w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Dąbrowskiego 39, ze strony internetowej www.oskard.tychy.pl oraz w Urzędzie Miasta w Tychach przy
al. Niepodległości 49.

Kalendarz - wydarzenia

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28